Carregant...

×

Crea el teu compte a Super Prota

Fent Clic a “Registrar-me” accepto els Termes i Condicions de Super Prota

El camp "nom" és requerit
El camp "cognom" és requerit!
El camp "nom" no és vàlid
El camp "cognom" no és vàlid!
No és una adreça de correu electrònic vàlida!
El camp "email" és requerit!
Aquest correu electrònic ja està registrat!
El camp "contrasenya" és requerit!
El valor de "contrasenya" no és vàlid!
Per favor, introdueixi 6 o més caràcters!
Per favor, introdueixi menys de 16 caràcters!
¡Las contraseñas no son iguales!
Ha d'acceptar els Termes i Condicions!
L'email o la contrasenya són incorrectes!

Avís Legal

OBJECTE

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés, navegació i ús del Portal web SUPERPROTA per part de tots els USUARIS.

El fet d'accedir a aquest Portal suposa el coneixement i acceptació íntegra per part de l'USUARI dels termes i condicions d'ús del Portal, en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web. Consegüentment, si es donés el cas que un usuari no estigués d'acord amb els termes i condicions, no tindria dret a utilitzar el lloc web de SUPERPROTA i hauria d'abstenir-se de navegar-hi.

El TITULAR DEL PORTAL web SUPERPROTA es reserva el dret de, en qualsevol moment, modificar o actualitzar les presents Condicions Generals d'Ús del Portal Web SUPERPROTA i, en general, dels elements que integren el disseny i la configuració del Portal. És per aquest motiu, que el TITULAR DEL PORTAL recomana a tots els USUARIS del Portal web SUPERPROTA que cada vegada que accedeixin al Portal llegeixin detingudament les presents condicions d'accés, navegació i ús del portal SUPERPROTA.

Així mateix, el titular de Portal Web SUPERPROTA, informa els USUARIS que també es reserva la facultat de, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, poder donar per acabat, suspendre o interrompre l'accés per part dels USUARIS a la informació, productes , serveis i / o qualsevol continguts del Portal, inclosa la pròpia configuració del Portal SUPERPROTA, les prestacions, productes, serveis i / o continguts, sense que es reconegui a l'USUARI cap possibilitat de reclamar ni exigir cap indemnització; les anteriors facultats es podran exercitar en particular però no exclusivament pel TITULAR DEL PORTAL, amb motiu d'operacions d'actualització, millora manteniment, reparació i / o adequació a canvis tècnics, operatius i / o legals.

Les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i / o en qualssevol condicions particulars que siguin d'aplicació, romandran vigents, fins i tot, en el cas que el TITULAR DEL PORTAL exerceixi la facultat de posar fi a l'accés al Portal web www.superprota.com.

En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars que s'estableixin respecte dels productes o serveis oferts a la web, prevaldrà allò disposat a les condicions particulars.

 

INFORMACIÓ GENERAL ART. 10 Llei 34/2002

De conformitat amb el que estableix l'art. 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa els usuaris d'aquest portal web www.superprota.com, que el titular d'aquest portal és PETIT PROTA MEDIA S.L.U., amb CIF No. B66770983 amb domicili a Barcelona, carrer Bruc 48 baixos, i que pot posar-se en contacte amb SUPERPROTA a través del següent e-mail: info@superprota.com

El nom de domini SUPERPROTA a través del qual s'accedeix al present Portal és titularitat de PETIT PROTA MEDIA S.L.U., estant prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes o serveis diferents de SUPERPROTA o que no siguin titularitat de PETIT PROTA MEDIA S.L.U., que puguin causar confusió entre els USUARIS finals o el descrèdit del PETIT PROTA MEDIA S.L.U. o de SUPERPROTA.

 

NORMES D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL SUPERPROTA

L'USUARI declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i comprèn íntegrament.

La condició d'USUARI i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal es produirà quan es doni alguna qualsevol de les següents situacions:

 • Pel sol accés al Portal,

 • Per l'ús dels continguts oferts en el mateix,

 • Per la formalització de formularis,

 • Per l'enviament de sol·licituds d'informació i,

 • En general, quan és de qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors.

En conseqüència, el TITULAR DEL PORTAL recorda ELS USUARIS que és aconsellable que cada vegada que accedeixin a aquest portal llegeixin detingudament la versió vigent en cada moment de les presents condicions d'ús i accés al portal web SUPERPROTA.

En tot cas, l'accés, navegació i ús del Portal es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'USUARI, pel que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l'ús del Portal i els seus continguts. En aquest sentit, l'USUARI s'obliga a usar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a no:

 1. Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic i a les instruccions rebudes de SUPERPROTA.

 2. Utilitzar-los amb fins lesius dels legítims drets de tercers.

 3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i no exhaustiu els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l'estructura de navegació, el programari, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant els continguts) són propietat intel·lectual del TITULAR DE PORTAL o de tercers, dels quals EL TITULAR DEL PORTAL ha obtingut la corresponent llicència

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts donant lloc a responsabilitats l'ús, explotació o utilització no autoritzada dels continguts.

Està totalment prohibit l'ús de les marques, noms comercials o signes distintius de SUPERPROTA, titularitat del TITULAR DEL PORTAL, excepte quan hi hagi el consentiment previ i per escrit del TITULAR DEL PORTAL.

 

RESPONSABILITATS DEL TITULAR DEL PORTAL I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

EL TITULAR DEL PORTAL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i / o transmissió de virus i altres components nocius als USUARIS.

EL TITULAR DEL PORTAL posa de manifest que posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.

L'USUARI reconeix i accepta expressament que EL TITULAR DEL PORTAL no li atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i / o subministrada al Portal amb relació als productes i / o serveis del TITULAR DEL PORTAL. En particular, EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix ni es fa responsable de:

 • La manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal;

 • L'existència d'interrupcions, errors en l'accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet;

 • L'absència de virus i altres elements informàtics nocius al Portal o servidor que el subministra; Correspon a l'USUARI, si escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius;

 • La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;

 • La inexistència d'errors en els continguts;

 • L'adequació per a un propòsit o finalitat particular del Portal i de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes i / o serveis del TITULAR DEL PORTAL;

 • Les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis per l'USUARI o per tercers en motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal;

 • Dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la prestació del servei del Portal;

 • Qualsevol altres danys que, si s'escau puguin causar per funcionament defectuós del Portal.

 

CONDICIONS DE CONFIDENCIALITAT I PRIVACITAT DE DADES

Els USUARIS garanteixen al TITULAR DEL PORTAL que totes les dades i la informació que pugui facilitar al TITULAR DEL PORTAL en el curs de la utilització del portal SUPERPROTA seran veritables, exactes, completes i actualitzades, sent els USUARIS els únics responsables de qualsevol dany o perjudici , directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En el cas que les dades aportades per un USUARI pertanyessin a un tercer diferent de qui faciliti les dades, l'USUARI ha de:

 • Informar el tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privacitat i

 • Obtenir l'autorització del tercer per comunicar les seves dades a SUPERPROTA.

 

L'USUARI declara i garanteix al TITULAR DEL PORTAL serà vertadera, completa i precisa

La direcció de correu electrònic i les dades personals que qualsevol usuari faciliti a SUPERPROTA mitjançant el formulari contactar que figura habilitat en el present Portal, únicament s'utilitzaran amb la finalitat d'atendre les peticions rebudes dels USUARIS i enviar la informació i que els USUARIS ens sol·licitin d'SUPERPROTA, dels nostres productes i / o serveis. EL TITULAR DEL PORTAL no emmagatzemarà, ni cedirà a terceres parts, ni utilitzarà aquestes dades per a altres finalitats.

Sempre que un usuari faciliti una adreça de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica, estarà expressament acceptant i autoritzant a SUPERPROTA perquè aquest mitjà sigui utilitzat per com a canal de comunicació preferent.

 

ENLLAÇOS AMB DESTINACIÓ Al PORTAL WEB SUPERPROTA

Per al cas que qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal WEB SUPERPROTA, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d'obtenir una autorització expressa i per escrit del TITULAR DEL PORTAL i l'enllaç ha de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi a la pàgina principal de SUPERPROTA, abastant tota l'extensió de la pàgina principal del Portal WEB SUPERPROTA.

En el cas que l'entitat que realitzés l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal de SUPERPROTA, també desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu de SUPERPROTA i / o del Portal web, necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit del TITULAR DEL PORTAL.

 

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

EL TITULAR DE PORTAL pot oferir al seu Portal WEB SUPERPROTA enllaços, directament o indirectament, a altres recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal. Aquests enllaços, en cap cas, han de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació de SUPERPROTA a la contractació de productes i / o serveis que aquests altres Portals ofereixin.

En relació amb les pàgines web amb les quals EL TITULAR DEL PORTAL pugui establir enllaços des del Portal SUPERPROTA, es posa de manifest que EL TITULAR DEL PORTAL no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres, motiu pel qual el TITULAR DE PORTAL SUPERPROTA no garanteix a l'usuari ni assumeix cap responsabilitat davant l'USUARI per qualsevol aspecte en relació amb les pàgina web a què SUPERPROTA pogués establir un enllaç des del Portal.

 

NUL·LITAT

En el cas que qualsevol disposició d'aquest Avís Legal es convertís o fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l'Avís Legal ni les condicions particulars que, si escau, hagin pogut establir.

En el cas que EL TITULAR DEL PORTAL no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de part seva.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Aquestes Condicions Generals, es regeixen per la llei espanyola. "Les parts es someten a la seva elecció per la resolució dels conflictes i amb reununcia a qualsevol altre aforament, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Tanmateix, com entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu codi étic, en cas de controversia relativa a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà anar al sistema de resolució extrajudicial de controversies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

  Loading...
Avís de Cookies: Aquesta página web utilitza cookies pròpies i de tercers. Utilitzem les cookies pròpies i de tercers amb fins publicitaris i per millorar els nostres serveis mitjançant l'análisis dels seus hábits de navegació. Al seguir navegant, acceptes l'ús que en fem d'elles. Saber més